Medezeggenschapsraad

De MR is gesprekspartner van de directeur als het gaat om het vaststellen of wijzigen van onderwijskundig- en organisatorisch beleid op school. Meedenken in de MR is een bijdrage leveren de school en de schoolorganisatie te verbeteren.  Zo spreken wij o.a. over passend onderwijs, beleid rondom vele zaken zoals veiligheid en leerlingenzorg, arbobeleid, het schooljaarplan, ICT en nog veel meer. 

De MR heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht en op andere onderwerpen adviesrecht. 

De MR bestaat in totaal uit vier leden: twee leerkrachten en twee ouders.

De MR van de Gavelander bestaat op dit moment uit:

Oudergeleding:

Jelmer Koolstra (voorzitter)

Sido Haakma (secretaris)

Leerkrachtgeleding:

Jolien Patty Kruizinga

Sanne Rawie

 

Jaarverslagen:

Notulen: